Over homeopathie

Homeopathie is een geneeskunde die in 1800 in Europa werd geïntroduceerd door Samuel Hahnemann.

De homeopaat ziet de mens in zijn totaliteit, als een organisme waarbij alles met elkaar in verbinding staat. Ons lichaam is uitermate intelligent en past zich constant aan omstandigheden constant. Zodra het lichaam niet meer in staat is zich aan te passen, doordat het afweersysteem dusdanig onder druk komt te staan (door bijv. stress, ingrijpende gebeurtenissen, constante negatieve invloeden van buitenaf, micro-organismen), ontstaat er een disbalans die zich kan uiten in klachten en uiteindelijk ziekte.

Ziekte wordt in de homeopathie omschreven als een verstoring van het evenwicht, wat vervolgens zichtbaar wordt middels symptomen als bijvoorbeeld huidklachten, maagklachten, somberheid, angsten, apathie maar ook niet tegen kou kunnen of juist niet tegen de zon. Het creëren van symptomen door ons organisme is onderdeel van het proces om tot een nieuwe balans te komen. Het duiden van klachten op deze wijze daagt de behandelaar uit zijn begrip van ziekte en gezondheid te vergroten om zo dieper gelegen verstoringen te kunnen behandelen.

De integrale homeopathische behandeling is erop gericht dit zeer intelligente zelf herstellend vermogen te versterken. Zo kan het organisme gemakkelijker en sneller in een nieuwe balans komen.

Daar waar doorgaans de regulier geneeskundige gericht is op het wegnemen, dan wel onderdrukken van symptomen, ziet de homeopaat deze combinatie van symptomen als de sleutel om te komen tot de juiste middelkeuze. Het juiste middel versterkt het afweermechanisme vervolgens.

In onze behandeling kiezen we een homeopathisch middel dat het lichaam een impuls geeft in de richting waarin het organisme al bezig is haar eigen balans te hervinden. Hierom wordt van de homeopathie gezegd dat het gelijke het gelijkende geneest (similia similibus curentur).

Wereldwijd bekende homeopaten die door de jaren heen een stempel hebben gedrukt op de ontwikkeling van klassieke homeopathie zijn onder meer: Hahnemann, Clarke, Kent, Boericke en Vithoulkas. Elk jaar wonen wij congressen bij van Vithoulkas.

Aangezien homeopathie erop gericht is het immuunsysteem te versterken, kan homeopathie bij elke klacht en aandoening ingezet worden, zowel voor volwassenen als voor kinderen.

Wetenschappelijk onderzoek

Stromingen binnen de Homeopathie:

In de homeopathie zijn er een aantal verschillende stromingen bekend.

De klassieke homeopaat noteert nauwkeurig alle symptomen die hem opvallen, inclusief allerlei eigenaardigheden die door regulier werkende artsen meestal buiten beschouwing worden gelaten. Ook betrekt men hierbij de kenmerken en de (ziekte)geschiedenis van de individuele patiënt. Op basis van al deze gegevens wordt het best passende middel gezocht. Vervolgens wordt in verdunning één middel toegediend.

De klinische homeopathie werkt anders. Ze gaat vooral uit van de diagnose van een patiënt, en past op basis daarvan een middel toe. Er is veel minder nadruk op de eigenaardige fysieke, emotionele en mentale kenmerken van de patiënt zelf, zoals bij de klassieke homeopathie wel het geval is.

De complexhomeopathie gebruikt combinatiepreparaten waarin een scala aan middelen die op hetzelfde orgaan of dezelfde symptomen zouden werken, worden gemengd tot een ‘kant-en-klare’ combinatie. Men gaat er daarbij van uit dat bij een juiste keuze van de individuele bestanddelen, deze elkaars werking kunnen versterken. Veel voor de consument verkrijgbare homeopathische preparaten zijn op deze wijze samengesteld. Deze preparaten voldoen daarmee niet aan de principes van de klassieke homeopathie, namelijk dat een middel slechts één bestanddeel zou moeten bevatten dat bovendien precies is toegespitst op de individuele patiënt en de precieze symptomen.

Wij werken volgens de klassieke homeopathische methode

Wij kiezen bewust voor de klassieke homeopathie, dat wil zeggen dat we onze behandelingen inzetten volgens de principes zoals in beginsel gesteld door Samuel Hahnemann.

Middels het gebruik van klassieke homeopathie respecteren wij de symptomen die aan de oppervlakte komen. Zij leiden ons in de zoektocht naar het passende homeopathische middel. Dit middel helpt de diepere verstoring te herstellen.

Hierbij zien we de mens als een eenheid. Immers, een verstoring kan zich uiten via emotionele klachten als verdriet, woede en jaloezie, maar ook via fysieke klachten als pijn of maagzuur en zelfs via eigenaardige voorkeuren als een zucht naar zout of komkommers of afkeer van melk. Vaak zien we dat een verstoring zich uit via meerdere soorten klachten en eigenaardigheden tegelijkertijd. Het verzamelen van al deze klachten en eigenaardigheden is een interessant en zeer belangrijk onderdeel van de klassiek homeopathische geneeskunst. Wij besteden hier dan ook veel aandacht aan om tot een zo objectief en volledig mogelijk beeld van degene voor ons te komen. Het is hierom dat wij, zoveel als mogelijk, samen de gesprekken voeren en ruim de tijd voor u nemen. Onze verschillende achtergronden dragen bij aan het zo volledig mogelijk doorgronden van uw situatie.

Als het genezingsproces een natuurlijk verloop kan hebben, indien nodig met ondersteuning, ontstaat er een toenemende helderheid in de diepere lagen van ons menszijn van waaruit we in staat zijn betere keuzes te maken. Keuzes die voortkomen uit een wezenlijk besef van wie we zijn en wie we zijn ten opzichte van de ander in een grotere samenhang.

Op deze manier kunnen klachten een katalysator zijn. Een katalysator van een bewustwordingsproces dat leidt tot meer inzicht in onszelf, gezonder worden en uiteindelijk tot een gelukkiger mens.